Onderzoeksrapport

  • Kinderrechten algemeen

2018

Type:
Onderzoeksrapport
Thema:
  • Kinderrechten algemeen
Jaar:
2018
Bijlage downloaden

Kinderrechten voeden de omgevingsanalyse voor het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

Fase 1: een voorstudie naar recurrente en mogelijks nieuwe kinderrechtenthema's

In uitvoering van artikel 3, §1 Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (BS 7 maart 2012) maakt de Vlaamse Regering uiterlijk een jaar na het begin van regeerperiode een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De krijtlijnen voor dit beleidsplan worden reeds uitgetekend in de voorafgaande regeerperiode. Vanuit een kinderrechtenperspectief adviseerde KeKi het Departement CJM tijdens dit proces. Dit beleidsadvies beoogt een aantal kernuitdagingen inzake kinderrechten in kaart te brengen voor de Vlaamse overheid. De aandacht gaat hierbij zowel uit naar wederkerende thema’s als naar thema’s die meer recent onder de aandacht kwamen. Deze analyse gebeurt via een quick-scan van een aantal toonaangevende kinderrechtendocumenten.