Beleidsadvies

  • Digitale wereld

2016

Type:
Beleidsadvies
Thema:
  • Digitale wereld
Jaar:
2016
Bijlage downloaden

Digitale media en kinderrechten

Het evenwicht is zoek binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 26 april 2016 werd de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens aangenomen. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming roept vanuit een kinderrechtenperspectief een aantal fundamentele vragen op. Daarom heeft KeKi een advies uit eigen beweging uitgebracht. Gegrond op wetenschappelijke bevindingen wordt de veronderstelde algemene consensus van het beschermingswaardig kind geproblematiseerd. De notie ‘bescherming’ wordt in een breder en evenwichtiger perspectief geplaatst. In voorliggende analyse bouwt KeKi verder op bevindingen die voortvloeien uit zijn activiteiten met betrekking tot de thematiek van (digitale) media en kinderrechten. Uit de analyse vloeien 11 aanbevelingen voort.