januari 2022 - december 2023

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3

Lopend

Contactpersoon KeKi:
Looptijd:
januari 2022 - december 2023
Opdrachtgever:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3
Status:
Lopend

REFLECTOR 2.0: beleidsparticipatie als katalysator voor een VO-breed jeugd- en kinderrechtenperspectief

Waarom dit project?

Kinderen en jongeren hebben het recht om gehoord te worden in beslissingen die hen aanbelangen. Veel beleidsbeslissingen die worden genomen door de Vlaamse overheid, hebben ook een impact op kinderen en jongeren. Denk maar aan beleid dat gaat over de jeugdhulp, onderwijs, mobiliteit, klimaat ...

Kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Een groot deel van de Vlaamse bevolking is dus niet democratisch vertegenwoordigd. Nochtans is de blik van kinderen en jongeren verrijkend en essentieel om mee te nemen.

In de praktijk worden zij nog amper betrokken bij het uitwerken van beleid. Hier zijn verschillende redenen voor: geen tijd, geen kennis, geen politieke wil, veronderstelling dat het te complex is, twijfel aan de meerwaarde ...

Wat willen we bereiken?

Met het project REFLECTOR 2.0 willen we Vlaamse beleidsmakers meer bewust maken van het belang van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren en hen de nodige tools geven om kinderen en jongeren bij hun beleidswerk te betrekken. Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren in hoofd, hart en handen: daar gaan we voor.

Door het versterken van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren, dragen we ook bij aan de andere jeugd- en kinderrechtenbeleidsinstrumenten: de JoKER (het kind- en jongereneffectrapport), het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechten.

Wat gaan we concreet doen?

Onderzoek naar beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

We bouwen verder op het onderzoek uit Reflector 1.0. We verwerven inzichten in ...

 • de drempels en uitdagingen die Vlaamse beleidsmedewerkers ervaren,

 • de verschillende kansen en opportuniteiten die er zijn

 • en de blik van kinderen en jongeren over beleidsparticipatie.

We doen dit op verschillende manieren: oa literatuurstudie, online bevraging en participatief actieonderzoek.

Waar mogelijk leggen we de verbinding met het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsinstrumenten. Zo formuleren we op basis van een literatuurstudie algemene aanbevelingen om dit instrumentarium te versterken.

Ontwikkelen van ondersteuningstools voor beleidsmakers

In het project werken we voor en samen met Vlaamse beleidsmakers vier tools uit.

 • De participatiecirkel. De participatiecirkel helpt beleidsmakers op weg om beleidsparticipatie vorm te geven.

 • Het platform REFLECTOR. Met dit platform verbinden we beleidsmedewerkers met interesse in beleidsparticipatie om uit te wisselen en te leren van elkaar.

 • Een coachings- en vormingsaanbod.

 • Een sensibiliseringscampagne.

We formuleren ook aanbevelingen over hoe we de tools kunnen inzetten in het bestaande jeugd- en kinderrechteninstrumentarium.

Link met kinderrechten

REFLECTOR 2.0 vertrekt vanuit het recht op participatie van kinderen en jongeren. Hoewel het woord participatie zelf niet in het IVRK voorkomt, zijn er wel verschillende “participatierechten” in terug te vinden. Het gaat hier over:

 • het recht op een mening over alle zaken die hen aangaan (artikel 12)

 • de vrijheid van meningsuiting (artikel 13)

 • de vrijheid van gedachte en geweten (artikel 14)

 • de vrijheid van vereniging en vergadering (artikel 15)

 • het recht op toegang tot informatie (artikel 17)

Daarnaast zijn ook andere kinderrechten relevant, zoals bijvoorbeeld het verbod op discriminatie (artikel 2 IVRK). Deze rechten vormen de juridische basis voor de participatie van kinderen en jongeren.

Naast deze juridische basis hebben kinderrechten ook een maatschappelijke betekenis. Kinderrechten krijgen vorm via relaties en de manier waarop we met elkaar omgaan. Ze vertalen zich in onze houding, waarden, gedrag, cultuur, etc. Hoe beleidsmakers naar kinderen en jongeren kijken en met hen omgaan, beïnvloedt beleidsvoering, beleidssystemen of ‘structuren’. Met REFLECTOR 2.0 willen we vanuit KeKi  veranderen hoe beleidsmakers omgaan met kinderen en jongeren op vlak van participatie en betrokkenheid in lokaal beleid.

Volg je het project graag op de voet?

Reflector 2 (3)
Reflector 2 (20)
Reflector 2 (11)

Link met andere KeKi-projecten