Prof. Dr. Lieve Bradt (UGent)

september 2022 - augustus 2024

 • Netwerk jeugdvriendelijk
 • Schakel
 • HOGENT
 • Universiteit Gent
 • Bataljong

Europese Unie

Gefinancierd Europa

Lopend

Projectcoördinatie :

Prof. Dr. Lieve Bradt (UGent)

Contactpersoon KeKi:
Looptijd:
september 2022 - augustus 2024
Partners:
 • Netwerk jeugdvriendelijk
 • Schakel
 • HOGENT
 • Universiteit Gent
 • Bataljong
Opdrachtgever:

Europese Unie

Gefinancierd Europa
Status:
Lopend

Platform C

Waarom dit project?

Een sterk en kwalitatief lokaal beleid vraagt om een gedeelde visie waarin participatie van alle burgers - ook kinderen en jongeren - als belangrijk en niet-vrijblijvend wordt gezien.

Er zijn al veel initiatieven, methodes, strategieën en tools om kinderen en jongeren te betrekken en te laten participeren in beleid, maar deze zijn versnipperd, ad hoc en nog al te vaak symbolisch. De coronacrisis zette dit op scherp. Uit het onderzoek over de impact van de coronamaatregelen blijkt dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen zich soms gediscrimineerd of een vergeten groep voelden bij de genomen maatregelen. De beperkte aandacht voor beleidsparticipatie in het begin van de pandemie kan een mogelijke verklaring zijn voor maatregelen die onvoldoende rekening hielden met personen tussen 0 en 25 jaar.

Platform C bouwt verder op het huidige milieu en wil de krachten bundelen om een structurele aanpak naar beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. Zo geeft het project mee vorm aan een evenwaardig burgerschap van kinderen en jongeren in Vlaanderen, België en Europa.  

Wat willen we bereiken?

In een democratie hebben alle burgers recht om te participeren, ook kinderen en jongeren. Zij zijn de experten van hun eigen leefwereld en zijn in staat hun mening te geven over hun noden en belangen.

Het project zal ...

 • In kaart brengen hoe kinderen en jongeren beleidsparticipatie percipiëren.

 • De reflex naar participatie van kinderen en jongeren faciliteren in lokale besluitmakingsprocessen.

 • Zichtbaar maken wat de impact is van een breed gedragen participatiereflex.

Platform C wil op lokaal beleidsniveau een shift naar een permantente dialoog met kinderen en jongeren verwezenljken.

Wat gaan we concreet doen?

Het project omvat volgende werkpakketten:

 • Missietekst: een gedeeld kader over de positie en participatie van kinderen en jongeren in lokale besluitvormingsprocessen. Dit wordt samen met kinderenen jongeren ontwikkeld en vertrekt vanuit kinderrechten.

 • Actieonderzoek: in drie lokale cases (Stad Lokeren, Stad Kortrijk en Regio Meetjesman) worden initiatieven van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren gefaciliteerd en onderzocht.

 • Platform design: Er worden drie lokale platformen (Stad Lokeren, Stad Kortrijk en Regio Meetjesman) en één bovenlokaal platform (Platform of Platforms) samengesteld uit (boven)lokale actoren. Het doel is het creëren van gedeeld eigenaarschap en collectief leren.

Er wordt een jongerenadviesgroep opgericht om het jongerenperspectief mee te nemen in het project. Zij geven ook mee vorm aan het verloop.

De rol van KeKi

KeKi maakt deel uit van de stuurgroep en is trekker van de jongerenadviesgroep en de missietekst. KeKi brengt een kinderrechtelijk perspectief binnen.

Meer in detail:

(1) Jongerenadviesgroep

KeKi ...

 • organiseert en faciliteert de bijeenkomsten met de jongeren;

 • informeert de project partners over de inzichten van de jongeren;

 • zorgt er voor dat de input van de jongeren wordt besproken en overwogen in de beslissingen over het project en de drie werkpakketten;

 • informeert de jongeren over hoe hun inzichten invloed hebben gehad op de beslissingen en het verloop van het project.

(2) Missietekst

KeKi ...

 • faciliteert het cocreatie proces van de missietekst;

 • produceert een eerste versie van de missietekst;

 • brengt feedback op de missietekst samen vanuit de lokale platformen (Lokeren, Kortrijk en Meetjesman), de Platform of Platforms, de stuurgroep, en de jongerenadviesgroep;

 • produceert na verwerking van de feedback de finale versie van de missietekst.

Link met kinderrechten

Platform C vertrekt vanuit het recht op participatie van kinderen en jongeren. Hoewel het woord participatie zelf niet in het IVRK voorkomt, zijn er wel verschillende “participatierechten” in terug te vinden. Het gaat hier over:

 • het recht op een mening over alle zaken die hen aangaan (artikel 12)

 • de vrijheid van meningsuiting (artikel 13)

 • de vrijheid van gedachte en geweten (artikel 14)

 • de vrijheid van vereniging en vergadering (artikel 15)

 • het recht op toegang tot informatie (artikel 17)

Daarnaast zijn ook andere kinderrechten relevant, zoals bijvoorbeeld het verbod op discriminatie (artikel 2 IVRK). Deze rechten vormen de juridische basis voor de participatie van kinderen en jongeren.

Naast deze juridische basis hebben kinderrechten ook een maatschappelijke betekenis. Kinderrechten krijgen vorm via relaties en de manier waarop we met elkaar omgaan. Ze vertalen zich in onze houding, waarden, gedrag, cultuur, etc. Hoe beleidsmakers naar kinderen en jongeren kijken en met hen omgaan, beïnvloedt beleidsvoering, beleidssystemen of ‘structuren’. Met Platform C willen we vanuit KeKi  veranderen hoe beleidsmakers omgaan met kinderen en jongeren op vlak van participatie en betrokkenheid in lokaal beleid.

Ontdek platform-c.be

Op de website kan je terecht voor alle updates van het project. Er is ook een nieuwsbrief waar je je op kan inschrijven.

Logo platform C

Link met andere KeKi-projecten