Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool)

april 2021 - november 2023

 • HOGENT
 • AP Hogeschool

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3

Lopend

Projectcoördinatie :

Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool)

Contactpersoon KeKi:
Looptijd:
april 2021 - november 2023
Partners:
 • HOGENT
 • AP Hogeschool
Opdrachtgever:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3
Status:
Lopend

Kinderrechtenmonitor 2.0

Waarom dit project?

Sinds België in 1991 het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind bekrachtigde is er heel wat in werking gesteld om te voldoen aan de juridische en maatschappelijke verplichtingen die dat verdrag stelt. Eenendertig jaar later rijst de vraag in welke mate en wat de bekrachtiging van dat verdrag concreet heeft teweeggebracht. Samen met de AP Hogeschool en de HOgent werkt het Kenniscentrum Kinderrechten aan een vernieuwde kinderrechtenmonitor om die evoluties beter in kaart te brengen.

In 2019 werkte KeKi een beleidsadvies uit waarin drie pistes werden onderzocht voor de toekomst van de Vlaamse Kinderrechtenmonitor. Dit project bouwt hier op verder. Er wordt gekeken naar de algemene voorwaarden die een Kinderrechtenmonitor moet bezitten om levensvatbaar te zijn, zowel als de concrete pistes die naar voren werden geschoven.

In Vlaanderen gebeurt het monitoren van kinderrechten op dit moment via de Vlaamse Kinderrechtenmonitor door de Vlaamse overheid. Dit instrument bestaat uit 28 indicatoren, die een breed scala van kinderrechten omvatten en dus heel wat aspecten van het leven van kinderen en jongeren beslaan.

Ook op het federaal niveau bestaat er een kinderrechtenmonitor, in de schoot van de nationale commissie voor de rechten van het kind. Ook daar loopt een project ter vernieuwing van de bestaande monitor. Het project Global Child ontwikkelde namelijk een uitgebreide indicatorenset die o.a. de rapportage bij het Comité voor de Rechen van het Kind moet aansterken. Het platform dat ontwikkeld werd, wordt in België voor het eerst gepiloteerd buiten de landsgrenzen waar het project het levenslicht zag.

Het Vlaams verhaal wordt in de mate van het mogelijke vastgehaakt aan het verhaal van de Global Child en de Nationale Commissie.

Wat willen we bereiken?

Het project heeft vijf doelstellingen:

Korte termijn:

 • Ontwikkelen van gedragen kwaliteitsvolle en valide indicatoren via een kwalitatieve aanpak met het maatschappelijk middenveld. We gaan over tot een selectie van indicatoren voor de kinderrechtenmonitor 2.0.

 • De invulling van de geselecteerde indicatoren voor de kinderrechtenmonitor 2.0.

 • De realisatie van een toegankelijk monitoringsrapport met kwantitatieve indicatoren aangevuld met kwalitatieve informatie in functie van realisatie van kinderrechten tegen november 2023.

Middellange termijn:

 • Nadenken over de ontwikkeling van een helder en haalbaar monitoringsproces voor kinderrechten.

 • Aanbevelingen formuleren over een ideaal monitoringsproces op Vlaams beleidsniveau, waarbij we wordt gekeken naar de mogelijkheden om de monitor uit te breiden enerzijds en de integratie en coördinatie met het natioaal proces kan worden gesterkt.

Wat gaan we concreet doen?

 • Aftoetsen van de indicatoren: een bevraging van relevante actoren – breder dan beleidsniveau. We brengen de visies en noden in kaart en gebruiken de info om de global child indicatoren te contextualiseren.

 • Doorselecteren en formuleren van de indicatoren.

 • Diepgaande analyse van de indicatoren.

 • Eindrapportage met een Vlaamse Kinderrechtenmonitor 2.0

 • Ontwikkeling van een helder en haalbaar monitoringsproces voor kinderrechten.

Link met kinderrechten

In de slotbeschouwingen van 2019 stelde het VN-Kinderrechtencomité het volgende:

“Hoewel het de vastlegging van 40 nationale kinderrechtenindicatoren verwelkomt, betreurt het dat de gegevensverzameling nog steeds versnipperd is en dat kinderen in de meest kwetsbare situaties, zoals kinderen in armoede, kinderen met een handicap en kinderen die van hun ouders gescheiden zijn, niet in zulke indicatoren zijn opgenomen.”

Gegevensverzameling wordt internationaal erkend als een waardevol instrument in het meten van de naleving en uitvoering van kinderrechten. Kinderrechtenindicatoren zorgen ervoor dat de effectiviteit van een kinderrechtenbeleid binnen een land wordt vastgesteld. Daarnaast bieden ze een kader voor het bepalen van beleidspistes.

Bouwt verder op