Privacy policy

Met deze privacyverklaring willen we u zo volledig mogelijk informeren hoe KeKi uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

Dit document is voor het laatst aangepast op 25.05.2018.

Deze website is eigendom van Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

Contactgegevens

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) - Children's Rights Knowledge Centre

Kon. Maria Hendrikaplein 5/104

B - 9000 Gent

info@keki.be

Wettelijke bepalingen m.b.t. de website van Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi)

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op de website van KeKi. U mag de informatie op deze website gebruiken indien u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. KeKi kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website van KeKi worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KeKi verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Aansprakelijkheid van KeKi

KeKi streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan KeKi hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

De informatie op de website van KeKi is van algemene aard. KeKi levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal KeKi de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

KeKi kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KeKi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

KeKi kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

KeKi verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan

Privacyverklaring

Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal KeKi ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Keki, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

Waarom verzamelt KeKi persoonlijke gegevens?

U kunt de website van KeKi vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden door KeKi enkel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KeKi

•om de KeKi-berichten te ontvangen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt KeKi?

KeKi verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst. Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en KeKi-berichten vragen wij om je e-mailadres, naam, organisatie en domein waarin je werkzaam bent (onderzoek/academisch, beleid, middenveld/praktij/ andere), aan te geven.

Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving;

  • het verzorgen van IT-infrastructuur;

  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

KeKi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk tot eind 2025.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die KeKi over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van KeKi verwijderd worden. Contacteer info@keki.be indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.

Onderaan elke mailing die u van KeKi ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

KeKi kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of via onze KeKi-berichten.