Platform C, enkele mijlpalen

Een jaar geleden startte KeKi samen met 5 andere partners: HOGENT, UGent, Bataljong, Schakel in lokaal cocreëren en Netwerk Jeugdvriendelijk aan Platform C (Citizenship).

Hoe kunnen we sterker inzetten op het evenwaardig burgerschap van kinderen en jongeren in Vlaanderen, België en Europa?

Dat is dé centrale onderzoeksvraag van platform C. We streven een cultuurshift na waarin kinderen en jongeren een volwaardige impact kunnen hebben op beleid. Nu het project één jaar loopt, delen we graag enkele belangrijke momenten voor KeKi.

Tadam: onze missietekst kreeg vorm!

Samen met onze projectpartners stelden we een missietekst op die weergeeft waar we met Platform C voor streven. Deze tekst dient als een referentiepunt en toetssteen. Het is een startpunt en wordt gedurende het traject aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.

Missietekst

We streven samen met (boven)lokale besturen, professionals, ambtenaren en jonge burgers naar een cultuurshift waarin structurele beleidsparticipatie van kinderen en jongeren een vaste waarde is voor een sterk (boven)lokaal beleid.

Alle burgers, ook kinderen en jongeren, zijn volwaardige deelnemers en vormgevers van de samenleving. Daarom streven we naar een samenleving waarin ze mogen, kunnen en willen meedenken en meedoen, en waarin zij de ruimte krijgen en kunnen nemen om zichzelf te ontplooien als burgers. 

De coronacrisis leerde ons dat participatietools en regelgeving hiervoor niet voldoende zijn. Er nood is aan meer bewustzijn over de rol van kinderen en jongeren in de samenleving, en een gedragenheid en actiebereidheid van lokale besturen, professionals én burgers.  Met Platform C zetten we in op de versterking van lokale en bovenlokale ecosystemen. Zo zetten we bij aan een samenleving waarin de bijdrage van elk kind en elke jongere wordt gewaardeerd en benut, ongeacht hun achtergrond. 

Een blik op de tieneradviesgroep (TAG)

Als organisatie zijn we de trekker van de tieneradviesgroep. Deze groep bestaat uit 5 tot 8 Antwerpse jongeren waarmee we elke 4 maanden samenkomen. We bespreken dan thema’s in functie van het project. Om dit te realiseren hebben we een fijne samenwerking met ROOTS vzw Vlaanderen.

De eerste kennismaking met de TAG

Op 1 februari gingen we van start! Op de agenda stond: elkaar leren kennen, verwachtingen in beeld brengen en lekker smullen van de beste barbecue chicken pizza van ‘t stad. Een veilige omgeving creëren staat centraal. Samen kwamen we tot huisregels. Ons viel het alvast op dat de jongeren het belangrijk vinden om interesse te tonen en te reageren op elkaars verhaal met een eigen mening, bedenking of ervaring.

Gezond participatieklimaat volgens jongeren

Voor onze tweede bijeenkomst in juni met de tieneradviesgroep gingen we na bij de jongeren hoe een gezond participatieklimaat er volgens hen uitziet. Ze deelden hierbij ook persoonlijke ervaringen, meningen of frustraties. We gebruikten zowel de verhalenvertellers- als de ‘pokebowl’-methode.  

De verhalenvertellersmethode

Verhalen vertellen is een fijne methodiek om de abstracte gesprekken rond beleidsparticipatie concreet en tastbaar te maken. We merken ook dat verhalen vertellen in groep toelaat om gezamenlijk na te denken over wat onze verhalen betekenen. En zo ontstond de verhalenvertellersmethode: een narratieve methodiek om de verhalenverteller en betekenisverlener in ons allemaal wakker te maken. Met behulp van een story map en richtvragen geef je structuur aan je verhaal en kan je die delen in de groep. Als groep zoek je dan samen naar wat het verhaal betekent.

De pokébowl methode

Van foodtrend naar methode. Voor de jongeren wilden we op een toegankelijke manier participatie bespreekbaar maken. Daarvoor ontwikkelden we de pokébowl-methode. Een gespreksmethodiek gebaseerd op het samenstellen van een pokébowl. In dezelfde stijl kan je met verschillende ingrediënten waaruit een participatiemoment bestaat, zoals locatie, methode en thema, jouw ideaal participatiemoment samenstellen. De pokébowl-methode was een handige gespreksstarter.  

De inzichten uit deze bijeenkomst verzamelden we in een overzicht. Eéntje die we alvast willen meegeven: de basishouding van een persoon is bijzonder belangrijk! Belangrijker dan bijvoorbeeld de locatie.

We kijken alvast uit naar…

Communicatie volgens de tieneradviesgroep

We komen binnenkort nogmaals samen met de tieneradviesgroep om in gesprek te gaan over hoe we onze missietekst en onderzoeksbevindingen best delen met kinderen en jongeren. Wat vinden ze belangrijk? Wat spreekt jongeren aan? Wat trekt hen aan? Welke woorden moeten we zeker (niet) gebruiken?

De Platform of Platforms (POP) op 3 oktober

Met de Platform of Platforms verbinden we verschillende actoren van bovenlokale organisaties, professionals en andere personen die bezig zijn met de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.  Samen denken we na over hoe we de cultuurshift rond de volwaardige impact van kinderen en jongeren op beleid kunnen waarmaken.

Het reilen en zeilen van het project kan je ook volgen op de projectwebsite van Platform C.

Logo platform C