Kinderrechten-educatie (*)

Mensenrechten- en kinderrechteneducatie worden vaak beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van rechten. De educatie wordt veelal beschouwd als ‘het leren kennen van de rechten’, wat als voorwaarde wordt gezien voor ‘het kunnen opkomen voor zijn rechten’. Meerdere auteurs verbinden mensen- en kinderrechteneducatie ook met het respect voor de rechten van anderen. In de praktijk en in theorie wordt dit vaak teruggebracht tot het zgn. 'teaching and learning about, through and for human rights' (VN-Verklaring over mensenrechteneducatie, 2011). Is kinderrechteneducatie echter niet veel ruimer dan een didactisch verhaal?

Op basis van Reynaert (2013) stelt KeKi een praktijk van kinderrechteneducatie als sociale actie voor, gekenmerkt door een open leerproces waarbij tegelijk een verbinding wordt gemaakt met de ruimere maatschappelijke context waarbinnen dit open leerproces plaatsvindt. Kinderrechteneducatie als individueel en collectief leerproces vertrekt vanuit de dagdagelijkse ervaringen van kinderen en jongeren in hun leefwereld, met een onzekere en onvoorspelbare uitkomst.

Beleidsadvies

  • Kinderrechten- en mensenrechteneducatie - Een verkenning van onderzoek, beleid en praktijk

    Dit beleidsadvies, dat KeKi op eigen beweging uitbracht, gaat over kinderrechteneducatie in het onderwijs. Welke instrumenten, onderzoeken en publicaties zijn er over kinderrechteneducatie beschikbaar? Welke plaats krijgt kinderrechteneducatie in de Vlaamse regelgeving enerzijds en de Vlaamse onderwijspraktijk anderzijds? En welke reflecties, aanbevelingen en discussiepunten levert dit op voor beleid, praktijk en onderzoek in Vlaanderen? Het advies vertrekt vanuit de zoektocht naar de betekenis van kinderrechten in de specifieke context waarin ze gerealiseerd moeten worden (in casu: onderwijs). De dialoog met en tussen kinderen en andere betrokkenen over wat kinderrechten kunnen zijn, vormt een belangrijk uitgangspunt.

Consultancy

  • 2015 (afgerond) - De lerarenopleiding van HoGent en UNICEF werken samen aan een traject om kinderrechten- en ontwikkelingseducatie te integreren binnen de opleidingen tot leraar lager onderwijs. Aan KeKi werd gevraagd input en feedback te geven bij het nieuwe curriculum, de leerresultaatlijnen en bijhorende opleidingsonderdelen.

Publicatie

  • Willems, N. (2014), Wat is kinderrechteneducatie? Op zoek naar definities. in Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Kinderrechteneducatie in het Onderwijs, Kinderrechtenforum 10, pp. 17-25.